1 2 3 1 2 3

Bakalářské a magisterské práce 

STUDIENARBEITEN

Přehled obsahuje pouze názvy dostupných prací, vlastní práce jsou dostupné v archivu STERNBERSKO.com

VIZ: SEZNAM DOSTUPNÝCH BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PRACÍ 


MAGISTERSKÉ PRACE UNIVERZITA PALACKÉHO_FF KATEDRA HISTORIE 1950 - 2017 

BAKALÁŘSKÉ PRACE UNIVERZITA PALACKÉHO FF KATEDRA HISTORIE 2006 - 2017 

ŠTERNBERSKO / OLOMOUCKO

neaktualizováno

Nejstarší urbáře panství Šternberk 1515 - 1546

Nástěnné malby Františka Antonína Sebastiniho

Školství na šternbersku 1918 - 1938

Základní školství v okrese Šternberk a jeho národnostní problémy 

Historie gymnázia Šternberk

České spolky ve Šternberku 1908 - 1938

Češi a Němci ve Šternberku /Činnost Národní Jednoty v období první republiky 

Odsun Němců ze Šternberka a jeho vliv na místní hospodářství

Ernst Tittel 1910 - 1969

Kurt Gröger_snílek v Paříži

Šternberský Josef Sedlák jako překladatel ruské literatury

3D Vizualizace hradu Šternberk

Zaniklé obce olomouckého kraje

Německé muzejnictví na Moravě

Kolektivizace zemědělství v Olomouckém kraji v letech 1949 - 1960

Zemědělství Olomouckého kraje na přelomu 40. a 50. let 20. století

Norbert Langer a synové / Libina


Botanické vycházky do okolí Šternberka

Floristický výzkum severně od Šternberka

Fluviární tvary povodí Sitky

Šternberk / Historický vývoj vodních ploch

Šternberk / Původní a nepůvodní dřeviny

Charakteristika železných rud v okolí Chabičova

Geologie šternbersko hornobenešovského pásma

Šternberk / Návrh naučné stezky

Vulkán Velký Roudný v Nízkém Jeseníku

Želechovice / Sídliště kultury s lineární keramikou


OBCE ŠTERNBERSKA

Bělá a tamní hospodáři v letech 1590 - 1695

Domašov nad Bystřicí / Rosensprungové

Domašov nad Bystřicí a tamní hospodáři v letech 1590 - 1695

Hnojice a tamní hospodáři v průběhu 17. století

Hraničné Petrovice a tamní hospodáři v letech 1590 - 1695

Chabičov a tamní obyvatelé v rozmezí let 1691 - 1695

Krákořice a tamní hospodáři v rozmezí let 1590 - 1695

Paseka / Hnojice_Grundbücher und Urbarbücher als Namenkundliche Quellen

Paseka a tamní hospodáři v 17. století

Pňovice a tamní hospodáři v letech 1590 - 1695

Stádlo

Stachov a tamní hospodáři v rozmezí let 1691 - 1695

Žerotín / Dějiny obce 1914 - 1948

Město Libavá / Gemeinden in Sudetenland 1945

Libavsko_DE


Příspěvek k dějinám Velkého Týnce v letech 1938 - 2008

Velká Bystřice / Poválečné řešení německé menšiny


SUDETY A OKOLÍ

Život v Zábřehu v roce 1945

Trestní nalézací komise v Zábřehu v roce 1945

Odersko po II. světové válce

Vodní mlýny na Opavsku

Vysídlení obyvatel ze Sudet po roce 1938

Sudety / Sociologická studie 2006

Sudety / Sociologická studie 2010

Vysídlování obyvatel ze Sudet (Turnovsko)

Osídlování pohraničí sev. Mor. a Sl. po II. sv. válce obyvateli Valašskokloboucka

Olomouc / Odsun Němců

Olomouc / Vývoj a struktura obyvatelstva

Sovinecko / Proměny krajiny venkova po II. světové válce

Poválečný odsun z Bruntálska a Krnovska

Situační zprávy okresního vedení NSDAP v Bruntále

Krnov / Problematika odsunu Němců ve výuce

Vysídlení Němců ze Šumperka v letech 1945 - 1946

Reflexe česko-německých vztahů na Šumpersku v dobovém tisku

Příspěvek k osídlování Šumperska

Šumpersko / Proměny pohraničí po II. světové válce

Šumpersko / kolektivizace pohledem obecních kronik

Šumperk / Proměny každodennosti

Šumpersko / Věstník Severní Morava

Sušice_Odstoupení Sudet v říjnu 1938 na území polit. okresu Sušice

Tachov / Die Sudetendeutschen Heimatbücher aus dem ehem. Kreis Tachau


OSTATNÍ

Suburbanizace a proměny vesnice

Hranice panství_označování v terénu

Drobné sakrální památky, jejich obnova a funkce v současné české krajině

Moravský státní úředník a vrcholné Rakousko

Zednický mistr Mikulas Thalher

Ženské řády a kongregace ve 20. a 21. století v českých zemích

Školské sestry v českých zemích

Opava / vývoj ošetřovatelské péče v Opavě do roku 1914

Smolná kniha jako pramen soudnictví

Rekonstrukce písma gruntovní knihy ze 17. století

Genealogická sémantická Wiki

Moravští Chorvati_Chorvatská menšina v ČR

Moravští Chorvati / Obraz života a vysídlení v paměti tří generací


Komplexní socioekonomická charakteristika obce s rozšířenou působností Štbk

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu Uničov