Historie krajanského spolku 
Heimatverein Sternberg / M. und sein Land e. V. 
Partnerství měst Šternberk na Moravě a Günzburg

V roce 1955 převzalo město Günzburg partnerství nad odsunutými obyvateli města Šternberk na Moravě, z nichž mnozí našli nový domov ve městě a okrese Günzburg.  Na slavnostním ceremoniálu na radnici v Günzburgu předal starosta města Dr. Seitz pamětní list o partnerství zástupci vysídlenců ze Šternberka Wilhelmu Thanelovi.

Dr. Seitz
Dr. Seitz
Dr. Köppler
Dr. Köppler
partnerská smlouva
partnerská smlouva
W. Thanel - Dr. Seitz
W. Thanel - Dr. Seitz

Nebylo to prázdné gesto. Oba starostové Günzburgu Dr. Seitz i jeho nástupce Dr. Köppler podporovali vysídlence jak to jen šlo, zejména byli nápomocni při pořádání jejich každoročních pravidelných setkání, později poskytnutím prostorů pro zřízení krajanského muzea. 

Jako důkaz díků předali zástupci vysídlenců odznak se znakem města Šternberka pro slavnostní řetěz užívaný starostou Günzburgu.


V květnu 1956 byl zaregistrován v Günzburgu první spolek bývalých rodáků  "Heimatverein Sternberg - Mährisch Neustädter Ländchen" 


V roce 1956 město Günzburg věnovalo čestný odznak, který se každoročně uděluje všem Šternberanům, kteří toho roku dovršili 70. let.


V témže roce došlo k odhalení "Šternberské kašny", kterou Město Günzburg nechalo postavit v parčíku na ulici Adalberta Stiftera v Günzburgu. Kašnu slavnostně odhalil vládnoucí kníže Franz Josef II. von Liechtenstein, který přijal pozvání na 5. setkání Šternberanů. 

kašna Günzburg
kašna Günzburg
kašna Günzburg
kašna Günzburg
kašna Günzburg
kašna Günzburg
kašna Günzburg
kašna Günzburg

V roce 1957 došlo při pravidelném ročním setkání v Offingenu k odhalení pamětní desky.

pamětní deska - Offingen
pamětní deska - Offingen

V roce 1962 dochází k odhalení "Šternberské kašny" také v Offingenu, opět za účasti knížete Liechtensteina.

příjezd Franze Josefa II. z Liechtensteinu
příjezd Franze Josefa II. z Liechtensteinu
kašna Offingen
kašna Offingen

V roce 1980 založen v Günzburgu nový spolek 

"Heimatverein Sternberg / Mähren Stadt und Land e. V."


V roce 1981 zřízena první stálá expozice Šternberského krajanského muzea.

původní expozice muzea
původní expozice muzea

Také kašna na hlavním náměstí v Günzburgu odhalená v roce 1984 nese vedle znaků Města Günzburg, Bavorského státu a Markrabství Burgau i znak Města Šternberka.

kašna Günzburg náměstí
kašna Günzburg náměstí
znak města
znak města

V roce 1985 předal předseda krajanského spolku Sternberg starostovi města Günzburg kopii Šternberské madony.

předání madony
předání madony

Sudetoněmecký Landsmanšaft ocenil v roce 1985 město Günzburg za 30 let příkladného partnerství a sponzorství vysídlených obyvatel.

Tehdejší mluvčí SdL předává děkovný list na setkání v roce 1985
Tehdejší mluvčí SdL předává děkovný list na setkání v roce 1985
předání listiny
předání listiny

V roce 1987 byla odhalena pamětní deska obětem II. sv. války 1939-1945 v budově muzea v Günzburgu zhotovená z prostředků spolku.

Pamětní deska
Pamětní deska
Pamětní deska
Pamětní deska
Pamětní deska
Pamětní deska
Pamětní deska
Pamětní deska

V roce 1994 došlo k podpisu dohody o pokračování podpory krajanského vlastivědného muzea městem Günzburg a v letech 1990-1994 rovněž k přebudování expozice muzea.

vpravo starosta Dr. Rudolf Köppler vlevo Helmut Pollaschek za krajanský spolek.

podpis smlouvy
podpis smlouvy
nová expozice muzea
nová expozice muzea

V letech 1993-1994 se spolek spolu s ostatními krajanskými spolky spolupodílel na stavbě kopie rozhledny v Lehestenu skrze sponzorství pamětních desek.

Rozhledna Lehesten
Rozhledna Lehesten
Pamětní desky
Pamětní desky
Pamětní desky
Pamětní desky
Pamětní desky
Pamětní desky
Pamětní desky
Pamětní desky
Pamětní desky
Pamětní desky

V roce 2005 obdrželo Město Günzburg děkovný list od Sudetoněmeckého Landsmanšaftu za 50 let partnerství a sponzorství vysídlených obyvatel.

děkovný list
děkovný list

V roce 2010 došlo k odhalení pomníku obětem konce války ve Šternberku, vybudovaného z prostředků krajanského spolku na městském hřbitově ve Šternberku.

Odhalení pomníku
Odhalení pomníku

V roce 2015 došlo vzhledem k silnému poklesu členů k rozpuštění spolku "Heimatverein Sternberg und sein Land e. V." a tím byla činnost spolku i muzea v Günzburgu po 60 letech ukončena.

Poválečná oficiální setkání šternberských rodáků po roce 1946


Pamětní plakety, vydávané při příležitosti každoročních setkání rodáků.

1951-1962
1951-1962
1963-1974
1963-1974
1975-1986
1975-1986
1987-1998
1987-1998
1999-2006
1999-2006
2007-2014
2007-2014

Zástupci města Šternberk navázali první kontakty s městem Günzburg po roce 1989. První návštěvy měst se uskutečnily v roce 1995. V roce 1996 se delegace z Günzburgu zúčastnila 700. výročí města Šternberk. K prohloubení česko-německých vztahů ve Šternberku byly navázány přátelské kontakty mezi  Heimatverein Sternberg / Mähren a občanským sdružením Prohlubování česko-německých vztahů. Delegace z města Šternberk se zúčastnila 54. krajanského setkání  v Günzburgu, kde se oslavovalo 50. výročí sponzorského vztahu se Šternberkem. V roce 2010 uskutečnili zástupci města další vzájemné návštěvy, stejně jako v roce 2011, kdy byla mezi oběma městy, hlavně zásluhou p. Herwiga Müllera uzavřena partnerská smlouva.

Partnerská města Günzburg - Šternberk

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi oběma městy byla podepsána v září 2011 v Günzburgu a v listopadu 2011 ve Šternberku. 

Výbor pro partnerství podporuje rozvoj vztahů mezi oběma městy prostřednictvím následujících aktivit:  

  • Vzájemné návštěvy delegací z obou měst, organizací a sdružení
  • Vzájemné výměny škol a studentů i další kontakty mladých lidí
  • Partnerství (přátelství) mezi školami
  • Vzájemné usnadnění praktických výměnných pobytů v učňovské a školní oblasti
  • Kulturní výměna (výstavy, taneční představení, divadlo, hudba atd.)
  • Turistické aktivity
  • Sportovní soutěže
  • Spolupráce mezi knihovnami a muzei
  • Spolupráce v oblasti hospodářského rozvoje a dalšího rozvoje infrastruktury

zdroj: www.guenzburg.de


Historie krajanského muzea ve městě Günzburg

Na začátku 50. let vyzval Wilhelm Thanel jako "okresní vedoucí" (Kreisbetreuer) prostřednictvím okresního krajanského časopisu  "Sternberger Heimatpost" bývalé krajany ke sběru dokumentů, tiskovin, věcí a hlavně fotografií, majících vztah k jejich bývalému bydlišti, městu a okresu Šternberk na Moravě. V 50. a 60. letech zasílali bývalí krajané své fotografie a dokumenty k přefocení pro Šternberský archiv. Tohoto úkolu se zhostil hlavně Dr. Günter Mikulaschek, pracující v Agfě Leverkusen, sám vášnivý fotograf již v době před válkou ve Šternberku. Darované předměty byly hlavně paní Dorou Thanelovou inventarizovány, roztříděny a zařazeny do krabic podle kategorií. Nazvětšované fotografie byly nalepeny na A4 kartony a zařazeny. Postupem času byl vybudován rozsáhlý archiv převážně fotografií, který byl vystavován při pravidelných ročních setkáních rodáků v Offingenu či Günzburgu. Po setkání se muselo vše vrátit zpět do krabic a uložit, převážně ve školních suterénech. Stále totiž chyběly prostory pro stálou expozici. K pronajatí prostor chyběla odvaha, spolek založený v roce 1956 ukončil činnost a nebyl nikdo, kdo by se zřízení ujal. Situace se změnila až v roce 1980 po založení nového spolku rodáků. V roce 1981 nabídl tehdejší starosta Města Günzburg Dr. Köppler místnosti v bývalém piaristickém klášteře. Město Günzburg také věnovalo spolku 20.000 Marek pro zřízení stálé expozice. 

Na začátku 90. let (1990-1994) vybudoval člen spolku p. Helmuth Polaschek z Frankfurtu za pomoci mnoha dobrovolných spolupracovníků z Günzburgu novou expozici rozšířenou o exponáty, které spolek obdržel hlavně z pozůstalostí v posledních letech a z materiálů Státního Okresního archivu Olomouc. Během prvních dvou a půl let práce na muzejní expozici najezdil 15.830 km a ze svých prostředků věnoval dalších 10.000 Marek. Celkové náklady se nakonec vyšplhaly na závratných 81.000 Marek, které uhradilo Město a okres Günzburg (23.500 DM), vlastní prostředky spolku (41.160 DM), a ostatní dárci (17.000 DM). 

V roce 2015 byl spolek Heimatverein Sternberg und Land e. V. rozpuštěn z důvodu úbytku členů a nedostatku funkcionářů, schopných starat se o činnost spolku. Rovněž tak došlo k ukončení pravidelných setkání rodáků, probíhajících od roku 1952 v Günzburgu či sousedním Offingenu. Z původních dvoudenních setkání se v roce 2012 stalo jednodenní  a v roce 2015 proběhlo setkání poslední. Krajanské muzeum bývalého okresu Šternberk na Moravě přechází po likvidaci spolku dle dříve uzavřené dohody na Město Günzburg. Jeho expozice je k lednu 2016 uzavřena. Po generální rekonstrukci budovy bývalého piaristického kláštera bude část exponátů zařazena do nové expozice "Muzeum 20. století"  ve vlastivědném muzeu Města Günzburg jako expozice "Odsun Němců po válce na příkladu obyvatel Šternberska".

Hlavní část archivu, sbírek a knihovna byla předána do Sudetoněmeckého archivu v Mnichově, kde bude po zadokumentování a inventarizaci přístupná badatelské veřejnosti. Část původní výstavní expozice včetně výstavních panelů, nábytku a modelů města byla Městem Günzburg věnována Městu Šternberk a odvezena do Šternberka, kde je prozatím uložena v bývalém augustiniánském klášteře.

zdroj: Sternberger Heimatpost 1952-2020 - stránky spolku - www.heimatverein-sternberg.de

za poskytnuté informace děkuji p. Gottfriedu Schwarzovi, poslednímu správci muzea v Günzburgu


muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg
muzeum Günzburg